Dzisiaj jest           

dr hab. BEATA GROCHALA-WOŹNIAK, prof. UŁ

BIOGRAM

Beata Grochala ukończyła pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą i filologię polską na Uniwersytecie Łódzkim. Od 2001 roku słuchaczka studiów doktoranckich, a od 2002 roku pracownik naukowy UŁ. W roku 2005 uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa polonistycznego. Jest autorką licznych artykułów z dziedziny szeroko pojmowanej pragmalingwistyki. W szczególny sposób jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół problematyki komizmu językowego. Jest autorką książki Komizm językowy w felietonach Antoniego Słonimskiego, za którą w roku 2008 uzyskała nagrodę Rektora UŁ.
Pasjonują ją wycieczki górskie oraz piłka nożna.

PUBLIKACJE

Pozycje książkowe:

1. Komizm językowy w felietonach Antoniego Słonimskiego, Łódź 2006, ss. 158.

2. Telewizyjna transmisja sportowa w ujęciu genologii lingwistycznej (na materiale transmisji meczów piłki nożnej), Łódź 2016, ss. 321.

Artykuły w czasopismach i rozdziały w monografiach naukowych:

1. Intertekstualność w nagłówkach „Gazety Wyborczej” [w:] K. Michalewski (red.), Tekst w mediach, Łódź 2002, s. 222-229.

2. Dowcip językowy na stronach www [w:] K. Michalewski (red.), Współczesne odmiany języka narodowego, Łódź 2004, s. 111-120.

3. Dowcip językowy w nagłówkach „Gazety Wyborczej”, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica”, t. 43, 2005, s. 25-35.

4. Komizm językowy jako sposób wyrażania emocji (na podstawie felietonów Antoniego Słonimskiego) [w:] K. Michalewski (red.), Wyrażanie emocji, Łódź 2006, s. 529-537.

5. Jak studenci różnych uczelni opisują przestrzeń [w:] J. Kolen, P. Mitter (red.), Prostor v jazyce a v literaturę, Usti nad Labem 2007, s. 154-158.

6. Językowe przejawy stereotypów w dowcipach [w:] W dialogu języków i kultur, Warszawa 2007, s. 417-425.

7. Wybrane mechanizmy komizmu językowego w felietonach Wiecha [w:] A. Kwiatkowska i S. Dżereń-Głowacka (red.), Humor. Teorie - Praktyka – Zastosowania. Odcienie humoru, vol. 1/2, Piotrków Trybunalski 2008, s. 53-59.

8. Kraj się śmieje, czyli z czego śmieją się dziś Polacy? Analiza komizmu językowego współczesnych tekstów kabaretowych [w:] Z. Cygal-Krupa (red.), Współczesna polszczyzna - stan, perspektywy, zagrożenia, Kraków-Tarnów 2008, s. 343-351.

9. Hiperbolizacja jako narzędzie marketingowe [w:] K. Michalewski (red.), Język w marketingu, Łódź 2008, s. 413-421.

10. Dowcip w tekstach do nauczania języka polskiego jako obcego, „Acta Univeritatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, nr 16, Teksty i podteksty w nauczaniu języka polskiego jako obcego, M. Witkowska-Gutkowska, B. Grochala (red.), Łódź 2008, s. 99-106.

11. Od Zielonego Balonika do Ani Mru Mru - kabaretowa tradycja i nowoczesność (aspekty językowe) [w:] E. Woźniak (red.), Tradycja a nowoczesność, Łódź 2008, s. 469-478.

12. Dowcip (z) polityka [w:] A. Jaklová (red.), Člověk-jazyk-text, České Budějovice 2008, s. 213-218.

13. O stylu ulotek reklamowych [w:] J. Sosonowski (red.), Problemy semantyki i stylistyki tekstu, Łódź 2009, s. 325-332.

14. Z kogo śmieją się Polacy - tematyka dowcipów na przestrzeni dziejów [w:] D. Bieńkowska, A. Lenartowicz (red.), Tajemnice rozwoju, Łódź 2009, s. 147-156.

15. Internetowy komentarz sportowy na żywo jako nowa (?) formuła komentarza sportowego [w:] K. Ożóg (red.), Język żyje. Rzecz o współczesnej polszczyźnie, Rzeszów 2009, s. 209-217.

16. Przedstawić Nieznanego - teksty prasowe prezentujące informację o autorach artykułów [w:] A. Rypel, D. Jastrzębska-Golonka, G. Sawicka (red.), Język - biznes – media, Bydgoszcz 2009, s. 265-272.

17. Inne oblicze dowcipu politycznego [w:] S. Dżereń-Głowacka, A. Kwiatkowska (red.), Humor. Teorie - Praktyka – Zastosowania. Zrozumieć humor, vol. 2/1, Piotrków Trybunalski 2009, s. 49-57.

18. Wstęp do podręcznika jako gatunek tekstu glottodydaktycznego, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, nr 17, Teksty i podteksty w nauczaniu języka polskiego jako obcego 2, G. Zarzycka, G. Rudziński (red.), Łódź 2010, s. 317-325.

19. Zwracam się z uprzejmą prośbą o pomoc w związku z bezsilnością, jaką odnoszę wobec Aresztu Śledczego... - o heterogeniczności gatunkowej listów kierowanych do Studenckiego Punktu Informacji Prawnej [w:] P. Zbróg (red.), Współczesna polszczyzna w badaniach językoznawczych. Od gramatyki do języka w komunikacji, Kielce 2010, s. 169-177.

20. Charakterystyka języka prawnego na tle polszczyzny ogólnej [w:] K. Michalewski (red.), Język w prawie, administracji i gospodarce, Łódź 2010, s. 29-37 (współautorstwo: P. Łabieniec)

21. Ilość i wielkość jako parametry wartościowania w komentarzu sportowym [w:] E. Umińska-Tytoń (red.), Ilość - wielkość – wartość, Łódź 2010, s. 105-115.

22. Intertekstualność jako element budujący teksty o zabarwieniu humorystycznym [w:] J. Mazur, A. Matyska, K. Sobstyl (red.), Intertekstualność we współczesnej komunikacji językowej, Lublin 2010, s. 135-142.

23. Leczyć każdy może - o języku czasopism farmaceutycznych [w:] J. Dybiec, G. Szpila (red.), Język a komunikacja 27: Język polski: nowe wyzwana językoznawcze, Kraków 2010, s. 265-273.

24. Nie taki cudzoziemiec straszny... obraz cudzoziemca wśród studentów polonistyki [w:] „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, nr 18, Teksty i podteksty w nauczaniu języka polskiego jako obcego 3, B. Grochala, M. Wojenka-Karasek (red.), Łódź 2011, s. 335-343 (współautorstwo: M. Wojenka-Karasek).

25. Ten sam gatunek w dwóch odmianach - o telewizyjnej i internetowej relacji sportowej na żywo [w:] Gatunki mowy i ich ewolucja, t. 4: Gatunek a komunikacja społeczna, red. D. Ostaszewska, Katowice 2011, s. 169-180.

26. Śmieszą, straszą, uczą... ? - dowcipy etniczne w nauczaniu obcokrajowców a stereotypy [w:] P. Garncarek, P. Kajak (red.), Kultura popularna w nauczaniu języka polskiego jako obcego, Warszawa 2012, s.133-137 (współautorstwo: M. Wojenka-Karasek).

27. Język internetowej relacji sportowej na żywo [w:] K. Michalewski (red.), Język nowych mediów, Łódź 2012, s. 21-30.

28. All we hear is radio Poland [w:] D. Brzozowska, W. Chłopicki (red.), Polish Humour, Kraków 2012, s. 257-267 (współautorstwo: I. Dembowska-Wosik).

29. Humour in the global network [w:] D. Brzozowska, W. Chłopicki (red.), Polish Humour, Kraków 2012, s. 285-296 (współautorstwo: I. Dembowska-Wosik).

30. Well begun is half done - sense of humour of children and adolescents [w:] D. Brzozowska, W. Chłopicki (red.), Polish Humour, Kraków 2012, s. 559-569 (współautorstwo: I. Dembowska-Wosik).

31. Humor jako (celowy) element konstrukcji komentarza sportowego [w:] A. Kwiatkowska, A. Stanecka (red.), Humor. Teorie - Praktyka – Zastosowania. Kody humoru, vol. 3/1, Piotrków Trybunalski 2012, s. 173-181.

32. Świadomość językowa komentatorów sportowych [w:] M. Bugajski, M. Steciąg (red.), Świadomość językowa w komunikowaniu, Zielona Góra, s. 255-263.

33. Komentarz (sportowy), relacja (sportowa), sprawozdanie (sportowe) - przegląd stanowisk, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica. Dziennikarstwo”, nr 3 (17), 2012, s. 93-103.

34. Sposoby nobilitowania i deprecjonowania zawodników i ich zachowań w komentarzach sportowych [w:] R. Bizior. D. Suska (red.), Zjawisko nobilitacji i deprecjacji w języku. Komunikacja, Częstochowa 2012, s. 31-47.

35. Blaski i cienie wykorzystywania tekstów kabaretowych na lekcjach języka polskiego jako obcego, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, nr 19, Glottodydaktyka polonistyczna a lingwistyka kulturowa, G. Zarzycka (red.), Łódź 2012, s. 121-130.

36. Dwugłos dziennikarsko-ekspercki - wpływ czynników pragmatycznych na sposób konstruowania komentarza sportowego/relacji sportowej na żywo, „Język a kultura”, t. 23, 2013, Gatunki mowy w perspektywie kulturowej, s. 199-210.

37. Czy podręczniki do nauczania jpjo przygotowują do uczestnictwa w wydarzeniach sportowych? [w:] J. Mazur, A. Małyska, K. Sobstyl (red.), Glottodydaktyka polonistyczna w obliczu dynamiki zmian językowo-kulturowych i potrzeb społecznych, Lublin 2013, t. 2, s. 57-66.

38. Kompetencja komunikacyjna a gatunek - o relacji internetowej na żywo, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, nr 20, Glottodydaktyka – media – komunikacja. Kształtowanie kompetencji komunikacyjnej, I. Dembowska-Wosik, E. Pałuszyńska (red.), Łódź 2013, s. 305-313.

39. Identyfikacja aktów mowy przez uczestników interakcji w komunikacji publicznej, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica”, t. 47, 2013, s. 59-66.

40. Komentarz sportowy jako narracja [w:] D. Filar, D. Piekarczyk (red.), Narracyjność języka i kultury, Lublin 2013, s. 237-246.

41. Negocjowanie znaczeń w tekstach kabaretowych a glottodydaktyka, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców", nr 21, Glottodydaktyka-Media-Komunikacja. Negocjowanie znaczeń, Iwona Dembowska-Wosik, Beata Grochala, Edyta Pałuszyńska, Magdalena Wojenka-Karasek (red.), Łódź 2014, s. 355-362.

42. (Dez)informacja w korespondencji handlowej [w:] K. Jachimowska, B. Kudra, E. Szkudlarek-Śmiechowicz (red.), Słowo we współczesnych dyskursach, Łódź 2014, s. 223-230.

43. Sport a tożsamość narodowa. Językowe obrazy budowania wspólnoty obecne w komentarzach sportowych, „Zielonogórskie seminaria językoznawcze”: Tożsamość w komunikowaniu, red. M. Steciąg, M. Bugajski, Zielona Góra 2014, s. 99-107.

44. Ekonomizacja a komunikatywność – wpływ mechanizmów ekonomizacji na stopień komunikatywności tekstu [w:] Mechanizmy ekonomizacji w języku, red. R. Bizior, D. Suska, Częstochowa 2014, s. 135-145.

45. Dowcip na żywo czyli o sposobach konstruowania humoru w improwizowanym serialu kabaretowym „Spadkobiercy” [w:] Strategie humoru, red. A. Kwiatkowska, A. Stanecka, Piotrków Trybunalski 2014, s. 35-46.

46. Polski humor w globalnej sieci [w:] Humor polski, red. D. Brzozowska, W. Chłopicki, Kraków 2014, s. 301-319.

47. O humorze w programach radiowych [w:] Humor polski, red. D. Brzozowska, W. Chłopicki, Kraków 2014, s. 276-284.

48. Czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał, czyli o poczuciu humoru dzieci i młodzieży [w:] Humor polski, red. D. Brzozowska, W. Chłopicki, Kraków 2014, s. 609-625.

49. Bełkot w sporcie i o sporcie, w: Bełkot, czyli mowa ludzka pozbawiona sensu. Komunikacyjna funkcja wypowiedzi niejasnych, red. P. Lewiński, Olsztyn 2015, s. 87-97.

50. Telewizyjna transmisja sportowa jako kolekcja gatunków, w: Gatunki mowy i ich ewolucja. T. 5: Gatunek a granice, red. D. Ostaszewska, J. Przyklenk, Katowice 2015, s. 347-355.

51. Norma wzorcowa vs norma użytkowa a glottodydaktyka, w: Grażyna Zarzycka (red.), Błąd glottodydaktyczny, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, nr 22, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2015, s. 88-98.

52. Polska – ZSRR, czyli historia złotego medalu olimpijskiego polskich siatkarzy [w:] E. Pawlak-Hejno, M. Piechota, P. Nowak (red.), Igrzyska Olimpijskie w mediach masowych 1948-1984, Lublin 2016, s. 95-108.

53. Kicz jako sposób wyrażania emocji (metaforyka radiowych relacji sportowych), w: Kicz w języku i komunikacji, red. B. Kudra, E. Szkudlarek-Śmiechowicz, Łódź 2016, s. 335-342.

54. Charakterystyka medialnego dyskursu sportowego, w: Dyskurs i jego odmiany, red. B. Witosz, K. Sujkowska-Sobisz, E. Ficek, Katowice 2016, s. 200-209.

55. Analiza porównawcza języka dawnych i współczesnych telewizyjnych transmisji sportowych (wybrane zagadnienia), „Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego”, tom LXII, rok 2016, s. 27-38.

56. Tabu i sposoby jego przełamywania we współczesnym dyskursie religijnym, w: red. A. Małyska, K. Sobstyl, Lublin 2016, s. 129-139.

57. Między polonistą a glottodydaktykiem – 10 lat specjalizacji nauczanie jpjo na Uniwersytecie Łódzkim, w: Interdyscyplinarność i wielowymiarowość nauk filologicznych, red. D. Gonigroszek, A. Stanecka, Piotrków Trybunalski 2016, s. 187-196.

58. Nowy – stary rytuał językowy dziennikarzy sportowych, „Język a Kultura”, t. 26, 2016, Kulturowe uwarunkowania zachowań językowych – tradycja i zmiana, red. A. Burzyńska-Kamieniecka, s. 221-230.

59. Metajęzyk w wybranych podręcznikach do nauczania języka polskiego jako obcego, w: G. Zarzycka, M. Biernacka (red.), Specjalistyczne odmiany języka. Koncepcje badawcze i praktyka glottodydaktyczna, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, nr 23, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2016, s. 73-82.

60. Mury i mosty – rzecz o barierach w komunikowaniu się adwokatury ze społeczeństwem, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica”, t. 51, nr 2, 2017 r., s. 165-176.

61. Sposoby opisu tzw. stałych fragmentów gry w telewizyjnych transmisjach sportowych, „Język. Komunikacja. Informacja”, t. 11, 2016 r., s. 34-45.

62. Wzorce alternacyjne telewizyjnej transmisji sportowej, w: Gatunki w mediach. Prace dedykowane Profesor Marii Wojtak, tom II: Gatunki w mediach elektronicznych, red. I. Hofman, D. Kępa-Figura, Lublin 2017, s. 147-161.

63. Igrzyska olimpijskie w nagłówkach zamknięte, „Zeszyty Naukowe KUL”, vol. 60, nr 2, 2017, s. 21-35.

64. Negacja tradycji czy tryumf nowoczesności – koncepcja komentatora sportowego w ujęciu Bohdana Tomaszewskiego i jej zaprzeczenie we współczesnych mediach, w: Negacja w języku, tekście, dyskursie, red. E. Szkudlarek-Śmiechowicz, B. Cieśla, Łódź 2018, s. 205-214.

65. O kibicowaniu i podróżowaniu przed telewizorem, czyli kolarska podróż przez Europę, w: Wędrówka, podróż, migracja w języku i kulturze, red. E. Biłas-Pleszak, J. Przyklenk, A. Rejter, K. Sujkowska-Sobisz, Katowice 2018, s. 311-321.

66. „Felietonem tym rozbawię was troszeczkę” – rzecz o śpiewanych felietonach Wojciecha Młynarskiego, w: „Strasznie lubię cię, piosenko”. Szkice o tekstach Wojciecha Młynarskiego. Tom jubileuszowy dedykowany Profesor Barbarze Kudrze, red. K. Burska, E. Olejniczak, Łódź 2018, s. 169-178.

67. Zmiany w strukturze sportowej relacji internetowej na żywo, w: Język a media. Wzory komunikacji we współczesnych mediach, red. B. Skowronek, E. Horyń, A. Walecka-Rynduch, Kraków 2018, s. 84-96.

68. Polonistyczne językoznawstwo polonistyczne - stan obecny i perspektywy rozwoju, w: Polonistyczne językonawstwo polonistyczne, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, red. B. Grochala, I. Dembowska-Wosik, nr 25, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2018, s. 7-14.

69. Między emocjami a estetyką słowa – o roli piękna języka w wypowiedziach dziennikarzy sportowych, w: Estetyka językowa w komunikowaniu. Prace dedykowane Profesorowi Marianowi Bugajskiemu, red. M. Steciąg, M. Kaczor, Zielona Góra 2019, s. 67-76.

70. O kształtowaniu kompetencji genologicznej w nauczaniu języka polskiego jako obcego, [w:] Grażyna Zarzycka, Beata Grochala, Iwona Dembowska-Wosik (red.), Oblicza glottodydaktyki polonistycznej. Powiązania i inspiracje, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, nr 26, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2019, s. 221-229.

71. Język sportu a wyrażanie emocji – nowa (?) perspektywa oglądu, „Prace Językoznawcze”, nr 4/2019 r., s. 19-29.

72. Językowe przejawy komercjalizacji sportu w mediach, w: Sport w ponowoczesności. Konteksty, perspektywy badawcze, narracje, red. D. Mańkowski, W. Woźniak, Gdańsk 2019, s. 87-98.

73. Media a przemoc w sporcie – językowe zachowania dziennikarzy wobec przejawów agresji, w: Przemoc w komunikacji, red. R. Bizior, D. Suska, Częstochowa 2019, s. 79-87.

74. Obraz wspólnoty kibiców piłki nożnej (na podstawie relacji z meczów reprezentacji Polski), w: Reprezentacje świata w dyskursach (modele, obrazy, wizje), red. B. Ciesek-Ślizowska, B. Duda, E. Ficek, K. Sujkowska-Subisz, Katowice 2019, s. 213-222.

75. Genologia lingwistyczna w służbie medioznawstwa, w: Współczesne media. Problemy i metody badań nad mediami, tom I, red. I. Hoffman, D. Kępa-Figura, Lublin 2019, s. 205-219.

76. Jaki jest, a jaki powinien być język dziennikarzy sportowych?, [w:] Jakie media? Konteksty. Badania. Postulaty, red. J. Szulich-Kałuża, O. Białek-Szwed, Lublin 2019, s. 119-134.

77. Medialny fenomen Tomasza Hajty – perspektywa (nie tylko) językowa, w: Medialne oblicza sportu, red. K. Burska, B. Cieśla, Łódź 2020, s. 83-96.

78. Dziennikarstwo sportowe a media społecznościowe – perspektywy i zagrożenia, w: Język a Media. Perspektywy i zagrożenia komunikacji we współczesnych mediach, red. E. Horyń, B. Skowronek, A. Walecka-Rynduch, Kraków 2020, s. 87-98.

79. Agresja i agresywny w dyskursie sportowym, w: Słowo. Struktura - znaczenie – kontekst, red. E. Szkudlarek-Śmiechowicz, A. Wierzbickiej, E. Olejniczak, Łódź 2020, s. 83-93.

80. Czy kibice potrafią komunikować się bez emocji, w: Współczesne media. Przemoc w mediach, tom 1, red. I. Hofman, D. Kępa-Figura, Lublin 2020, s. 137-146.

81. Изучение рекламного дискурса в Польше (Dyskurs reklamowy w Polsce), w: Mедиалингвистика славянских стран, red. Л. Р. Дускаева, Moskwa 2020, s. 286-312.


Recenzje:

1. Anna Żurek, Grzeczność językowa w polszczyźnie cudzoziemców. Wybrane zagadnienia, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, nr 19, Glottodydaktyka polonistyczna a lingwistyka kulturowa, G. Zarzycka (red.), Łódź 2012, s. 145-148.

2. Halina Goszczyńska, Mirosława Magajewska, Od przypadka do przypadka. Przewodnik dla cudzoziemców po fleksji imiennej języka polskiego wraz ze zbiorem ćwiczeń, cz. I, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, nr 20, Glottodydaktyka – media – komunikacja. Kształtowanie kompetencji komunikacyjnej, I. Dembowska-Wosik, E. Pałuszyńska (red.), Łódź 2013, s. 407-409.

3. Michalina Biernacka, Znajdź z polskim wspólny język. Fonetyka w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Poradnik metodyczny (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, ss. 239), „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców. Odmiany specjalistyczne języka, kształcenie dzieci i młodzieży”, red. G. Zarzycka, M. Karasek, nr 24, 2017 r., s. 285-289.

4. O języku sportu. Uwagi po lekturze książki „Język i sport” pod redakcją Anny Czapli i Mariusza Kopra (Lublin 2016, 237 s.), „Forum Lingwistyczne”, nr 4, 2017 r., s. 125-130.

Redakcja naukowa:

1. „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, nr 16, Teksty i podteksty w nauczaniu języka polskiego jako obcego, Łódź 2008, ss. 242 (współredakcja: M. Witkowska-Gutkowska).

2. „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, nr 18, Teksty i podteksty w nauczaniu języka polskiego jako obcego 3, Łódź 2011, ss. 443 (współredakcja: M. Wojenka-Karasek).

3. „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców", nr 21, Glottodydaktyka-Media-Komunikacja. Negocjowanie znaczeń, Łódź 2014, ss. 422 (współredakcja: Iwona Dembowska-Wosik, Edyta Pałuszyńska, Magdalena Wojenka-Karasek).

4. Teksty, podteksty i konteksty. O współczesnej polszczyźnie i jej kontaktach z innymi językami słowiańskimi, Łask 2014, ss. 196 (współredakcja: E. Pałuszyńska).

5. „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, nr 25, Polonistyczne językonawstwo glottodydaktyczne, Łódź 2018, ss. 218 (współredakcja: Iwona Dembowska-Wosik).

6. „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, nr 26, Oblicza glottodydaktyki polonistycznej. Powiązania i inspiracje, Łódź 2019, ss. 516 (współredakcja: Grażyna Zarzycka, Iwona Dembowska-Wosik).