Dzisiaj jest           Konferencja Polonistyczne językoznawstwo glottodydaktyczne – między teorią a praktyką
13 – 14 kwietnia 2018 r.


Program konferencji znajduje się TUTAJ.


0
ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ


Szanowni Państwo,
Zakład Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego organizuje w dniach 13-14 kwietnia 2018 r. konferencję naukową zatytułowaną:

Polonistyczne językoznawstwo glottodydaktyczne – między teorią a praktyką


Glottodydaktyka polonistyczna to (sub)dyscyplina, która coraz mocniej utwierdza swą pozycję naukową. Największym zainteresowaniem badaczy cieszyły się w ostatnich dwóch dekadach przede wszystkim zagadnienia metodyczne związane z nauczaniem sprawności językowych (biernych i aktywnych, rzadziej innych), jak też kultura w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Tymczasem, jak się wydaje, niewiele miejsca poświęcano problemom rozwijania komunikacyjnych kompetencji uczących się jpjo, a w szczególności kompetencji lingwistycznych.
Naszą konferencję chcielibyśmy poświęcić właśnie spotkaniu teorii i praktyki w zakresie wprowadzania zagadnień językoznawczych do nauczania jpjo/drugiego/odziedziczonego. Oczekujemy, że nasze refleksje w dużym stopniu przyczynią się do rozwoju polonistycznego językoznawstwa glottodydaktycznego, ważnej subdyscypliny glottodydaktyki polonistycznej. Przedmiotem rozważań pragniemy uczynić prezentację (także z zastosowaniem perspektywy porównawczej) zagadnień językoznawczych (obejmujących gramatykę, fonetykę, fonologię, leksykologię, leksykografię, pragmatykę językową, pisownię) i socjolingwistycznych w perspektywie glottodydaktycznej, jak i praktyczne rozwiązania metodyczne, analizy podręczników, gramatyk pedagogicznych, przewodników językowych, programów nauczania, standardów i praktyk w zakresie testowania, refleksje na temat wykorzystania słowników/ korpusów językowych w glottodydaktyce polonistycznej. Czekamy również na prace o charakterze teoretycznym.
Wymienione zagadnienia to jedynie ogólne propozycje, chętnie przyjrzymy się także innym tematom zaproponowanym przez Państwa.
Wszystkich Państwa, których zainteresował temat konferencji, zapraszamy do wygłoszenia referatu (nieprzekraczalny czas wystąpienia – 20 minut) bądź wzięcia udziału w dyskusji.
Informujemy, że planujemy opublikować teksty, które uzyskają dwie pozytywne recenzje, w czasopiśmie „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, znajdującym się na liście czasopism punktowanych MNiSW (ze względu na cykl wydawniczy nieprzekraczalny termin nadsyłania tekstów do druku to 15.06.2018 r.)
Prosimy o zgłoszenie uczestnictwa i przesłanie formularza do 20 stycznia 2018 r. na adres:

jezykoznawstwoglotto@gmail.com

Konferencja odbędzie się w budynku Wydziału Filologicznego UŁ przy ul. Pomorskiej 171/173.
Wysokość opłaty konferencyjnej (pokrywającej koszty publikacji, uroczystej kolacji, przerw na kawę, koszty manipulacyjne oraz materiały konferencyjne) wynosi 350 zł i nie obejmuje wyżywienia (z wyjątkiem kolacji 13 kwietnia), dojazdów ani noclegów.
Wszelkie pytania prosimy kierować na podany wyżej adres poczty elektronicznej.
W imieniu organizatorów:

dr hab. Beata Grochala
dr Iwona Dembowska-Wosik


Formularz zgłoszeniowy TUTAJ.


0


Konferencja BOGACTWO JĘZYKOWE I KULTUROWE EUROPY W OCZACH
POLAKÓW I CUDZOZIEMCÓW - 4
23 – 24 września 2016 r.


Formularz zgłoszeniowy TUTAJ.


0


Konferencja ODMIANY SPECJALISTYCZNE I STYLISTYCZNE W NAUCZANIU JĘZYKÓW OBCYCH I JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO / DRUGIEGO
13 – 14 maja 2016 r.


Program konferencji ODMIANY SPECJALISTYCZNE I STYLISTYCZNE W NAUCZANIU JĘZYKÓW OBCYCH... znajduje się TUTAJ.


0


Program konferencji ZMIANY W JĘZYKU POLSKIM I INNYCH JĘZYKACH SŁOWIAŃSKICH znajduje się TUTAJ.


0


Szanowni Państwo!

Z uwagi na duże zainteresowanie konferencją i prośby wielu uczestników postanowiliśmy przedłużyć czas nadsyłania artykułów do 29 lutego.

Organizatorzy
0


ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ


Uprzejmie informujemy, że Katedra Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego organizuje w dniach 13 – 14 maja 2016 roku konferencję naukowo-dydaktyczną zatytułowaną:

ODMIANY SPECJALISTYCZNE I STYLISTYCZNE W NAUCZANIU JĘZYKÓW OBCYCH I JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO / DRUGIEGO

Celem konferencji jest przeprowadzenie dyskusji naukowej na temat odmian specjalistycznych i stylistycznych w nauczaniu różnorodnych języków obcych ze szczególnym uwzględnieniem nauczania języka polskiego jako obcego / drugiego.

Dotąd temat ten pojawiał się na polonistycznych konferencjach glottodydaktycznych sporadycznie; zwykle referenci zajmowali się zgłębianiem problematyki związanej z nauczaniem języka w odmianie ogólnej, standardowej. Praktyka glottodydaktyczna, wynikająca ze zmian w globalnej edukacji i ewoluowania międzynarodowego rynku pracy, wskazuje jednak, że coraz częściej uczestnicy rozlicznych kursów językowych spodziewają się ukierunkowania ich nauczania w stronę jednej z odmian języka: np. odmiany technicznej, medycznej, ekonomicznej, humanistycznej (w wariancie zawodowym, jeśli kurs adresowany jest do przedstawicieli określonych profesji, lub akademickim, jeśli jest przeznaczony np. dla obcokrajowców przygotowujących się językowo do studiów za granicą).
Ciekawym zagadnieniem wartym eksploracji naukowej jest także nauczanie przedmiotów (np. fizyki, chemii, matematyki, biologii, historii, geografii, wiedzy o realiach społecznych danego kraju) podczas kursów języków obcych oraz jpjo / drugiego. Naukowego namysłu wymaga również problem rejestru językowego w procesie nauczania języków obcych i jpjo / drugiego, czyli występowania w nim odmian stylistycznych (np. stylu potocznego, urzędowego, naukowego, artystycznego).

Spodziewamy się zarówno referatów teoretycznych, charakteryzujących dane typy odmian i sposoby ich nauczania w kontekście glottodydaktycznym, lub koncentrujące się na wybranym aspekcie danego zagadnienia, jak i prac o charakterze aplikacyjnym, przedstawiających praktykę nauczania poszczególnych odmian języka oraz prezentujących programy nauczania czy podręczniki. Temat konferencji powinien zainteresować polonistów, neofilologów oraz nauczycieli języków obcych i jpjo / drugiego w środowisku akademickim lub w szkołach językowych i dwujęzycznych.

Wszystkich Państwa, których zainteresował temat konferencji, zapraszamy do wygłoszenia referatu (20 minut) lub przygotowania warsztatów dotyczących technik nauczania lub sposobów pracy z podręcznikami bądź materiałami dydaktycznymi innego typu, przeznaczonymi do nauczania języków obcych i jpjo / drugiego w odmianach specjalistycznych lub stylistycznych (45 minut), a także do wzięcia udziału w dyskusji. Językami konferencji są polski i angielski.

Planujemy opublikować teksty, które uzyskają dwie pozytywne recenzje, w 23. tomie czasopisma „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, znajdującego się na liście czasopism punktowanych MNiSW.

Prosimy o zgłoszenie uczestnictwa i przesłanie formularza do 15 lutego 2016 r. na adres:

konferencja.glotto@gmail.com


Konferencja odbędzie się w gmachu Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Pomorskiej 171/173.
Wysokość opłaty konferencyjnej (pokrywającej koszty publikacji, uroczystej kolacji, koszty manipulacyjne oraz materiały konferencyjne) wynosi 350 zł i nie obejmuje dojazdów, obiadów ani noclegów.
Prosimy uczestników o samodzielne rezerwowanie i opłacanie noclegów. Istnieje możliwość ich zarezerwowania np. w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym UŁ przy ul. Kopcińskiego 16/18 (http://csk.uni.lodz.pl/noclegi) czy Szkolnym Schronisku Młodzieżowym przy ul. Legionów 27, tel. 0 42-630-66-80 (http://www.yhlodz.pl/website2/pricelist1.php).

Organizatorzy
Kierownik konferencji:
prof. UŁ Grażyna Zarzycka.

Sekretarze konferencji:
dr Michalina Biernacka,
mgr Magdalena Wojenka-Karasek.

Pozostali organizatorzy:
dr hab. Edyta Pałuszyńska,
dr Beata Grochala-Woźniak,
dr Grzegorz Rudziński.

Formularz zgłoszeniowy TUTAJ.


0


ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ


4 marca 2016 roku przypada 25. rocznica śmierci, a równo rok później, czyli 4 marca 2017 roku, 100. rocznica urodzin Profesora Witolda Śmiecha, wybitnego językoznawcy, jednego z filarów łódzkiej polonistyki, byłego Prorektora Uniwersytetu Łódzkiego, Dziekana Wydziału Filologicznego, wieloletniego Prezesa Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. Jako uczniowie i spadkobiercy myśli naukowej Profesora chcielibyśmy uczcić Jego pamięć w sposób Jemu najbliższy – naukowym spotkaniem poświęconym dyskusji nad zagadnieniami, które stanowiły trzon badań Profesora Śmiecha. Dlatego zapraszamy do udziału w konferencji zatytułowanej:

Zmiany w języku polskim i innych językach słowiańskich


W tym szeroko zakrojonym temacie chcemy zamknąć różnorodność problematyki badawczej Uczonego. Wśród Jego prac odnajdujemy bowiem publikacje poświęcone fonetyce i fonologii, onomastyce, składni, słowotwórstwu, kulturze języka, a przede wszystkim morfologii czasownika. Tym zagadnieniom chcielibyśmy przyjrzeć się z perspektywy 25 lat, które dzielą nas od ostatnich badań Profesora.

Konferencja – organizowana przez Katedrę Współczesnego Języka Polskiego UŁ i Katedrę Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej UŁ – odbędzie się w Łodzi, w dniach 4-5 marca 2016 roku. Koszt uczestnictwa wynosi 350 zł i obejmuje materiały konferencyjne, bufet kawowy, uroczystą kolację, a także publikację artykułów, które zostaną pozytywnie ocenione przez recenzentów. Zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go do organizatorów konferencji (smiech2016@gmail.com). Na zgłoszenia czekamy do 20 stycznia 2016 r.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego

prof. UŁ dr hab. Barbara Kudra
dr hab. Edyta Pałuszyńska
dr Katarzyna Burska
dr Beata Grochala


Formularz zgłoszeniowy TUTAJ.


0


Program konferencji KNG znajduje się TUTAJ.


Uniwersytet Łódzki
Wydział Filologiczny
KOŁO NAUKOWE GLOTTODYDAKTYKÓW UŁ,
działające przy Katedrze Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej UŁ
90-236 Łódź, ul. Pomorska 171/173
kng.uni.lodz.pl, klsik.uni.lodz.pl


Łódź, 02.09.2014 r.

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że Koło Naukowe Glottodydaktyków UŁ, działające przy Katedrze Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego, organizuje w dniach 24-25 października 2014 roku międzynarodową konferencję zatytułowaną:

BOGACTWO JĘZYKOWE I KULTUROWE EUROPY W OCZACH POLAKÓW I CUDZOZIEMCÓW - 3.
Poprzednie edycje konferencji zakończyły się sukcesem, czego zwieńczeniem było wydanie recenzowanych tomów pokonferencyjnych. Założeniem konferencji jest spotkanie studentów i doktorantów kierunków filologicznych i neofilologicznych – językoznawców, kulturoznawców i literaturoznawców, nauczycieli oraz przyszłych nauczycieli języków obcych (głównie języka polskiego jako obcego). Celem konferencji jest prezentacja aktualnych zagadnień związanych z nauczaniem języków obcych, a także propagowanie języka polskiego i kultury polskiej. Referaty dotyczyć będą szeroko pojętej humanistyki ze szczególnym uwzględnieniem problematyki glottodydaktycznej. Otwarta formuła konferencji umożliwia nadsyłanie artykułów o różnorodnej tematyce, dotyczącej języków europejskich i kultury Europy. Informujemy, że planujemy wydanie tomu pokonferencyjnego.
Wszystkich Państwa, których zainteresował temat konferencji, zapraszamy do wygłoszenia referatu bądź wzięcia udziału w dyskusji.
Uczestnicy zagraniczni mogą swój referat wygłosić on-line (używając komunikatora internetowego Skype).
Prosimy o zgłoszenie uczestnictwa i przesłanie formularza do 10 października 2014 r. na adres:

kng.konf@gmail.com

Czas wystąpienia nie powinien przekraczać 15 minut.

Formularz do pobrania: http://klsik.uni.lodz.pl/kolo.html

Wysokość opłaty konferencyjnej (pokrywającej koszty dwóch obiadów, koszty manipulacyjne, materiały konferencyjne oraz druk pokonferencyjny) wynosi 100 zł i nie obejmuje noclegów.
Przy zadeklarowaniu wygłoszenia referatu on-line opłata wynosi 70 zł.
Informujemy, że istnieje możliwość zarezerwowania tanich noclegów, np. w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym (Schronisko Młodzieżowe przy ul. Legionów 27, tel. 0 42 630 66 80, z filią przy ul. Zamenhofa 13, tel. 0 42 636 65 99, cennik na stronie:
http://www.yhlodz.pl/website3/index.php?action=pricelist01&lng=pl
) - noclegi uczestnicy zamawiają i opłacają indywidualnie.

Wpisowe należy wpłacić do 15 października 2014 r. na konto:

Bank Polska Kasa Opieki S.A. Uniwersytet Łódzki
nr konta 96124030281111001029431767
hasło: BOGACTWO JĘZYKOWE I KULTUROWE EUROPY W OCZACH POLAKÓW I CUDZOZIEMCÓW – 3


Prosimy także o dostarczenie kserokopii wpłaty wpisowego (do 15 września 2014 r.), w przypadku konieczności wystawienia przez nas faktury VAT za opłatę konferencyjną. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, organizator konferencji zobowiązany jest do wystawienia faktury tylko i wyłącznie na osobę lub instytucję dokonującą wpłaty na konto UŁ.

Dalsze informacje zostaną podane w kolejnym cyrkularzu.
Wszelkie pytania prosimy kierować na podany wyżej adres poczty elektronicznej.

W imieniu organizatorów:

dr hab. Edyta Pałuszyńska
mgr Paula Góralczyk-Mowczan
mgr Mateusz Gaze


0
Program konferencji znajduje się TUTAJ.


0


Katedra Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej UŁ
90-514 Łódź
al. Kościuszki 65
tel. (48 42) 665 52 25, 665 52 48
e-mail: glotto@uni.lodz.pl

zaprasza na konferencję, dedykowaną Pani Prof. Bożenie OSTROMĘCKIEJ-FRĄCZAK
z okazji jej jubileuszu, której tematem będzie:
GLOTTODYDAKTYKA - MEDIA - KOMUNIKACJA
NEGOCJOWANIE ZNACZEŃ

Konferencja odbędzie się w dniach 24 - 25 kwietnia 2014 r. w Łodzi.

Celem konferencji jest przeprowadzenie dyskusji i zaprezentowanie referatów na temat semantycznych aspektów dyskursu publicznego, dydaktycznego i medialnego. Jej uwaga skupiać się będzie też wokół roli nauczyciela jako przewodnika w układzie glottodydaktycznym, rozumianym jako proces komunikacyjny. Tematem rozważań będzie ponadto charakterystyczne dla dyskursu medialnego negocjowanie znaczeń przez uczestników wspólnoty dyskursywnej, istotne z perspektywy niwelowania barier komunikacyjnych.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do wygłoszenia referatu (w języku polskim lub językach kongresowych) bądź wzięcia udziału w dyskusji.

Informujemy, że planujemy opublikowanie tekstów, prezentowanych podczas konferencji w 21. tomie czasopisma "Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców", znajdującego się na liście czasopism punktowanych MNiSW (warunkiem publikacji jest uzyskanie dwu pozytywnych recenzji).

Uczestnictwo (formulrz zgłoszeniowy znajduje się poniżej) w konfrencji prosimy zgłaszać do 20 stycznia 2014 r. pod adresem:

Katedra Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej UŁ
al. Kościuszki 65
90-514 Łódź


lub pocztą elektroniczną pod adresem:
klsik.konferencje@gmail.com


Konferencja odbędzie się w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym UŁ w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 16/18.
Wysokość opłaty konferencyjnej (pokrywającej koszty publikacji, wyżywienia, uroczystej kolacji, koszty manipulacyjne oraz materiały konferencyjne) wynosi 400 zł i nie obejmuje dojazdów ani noclegów, które należy rezerwować samodzielnie. Orientacyjna cena noclegu w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym UŁ, w którym odbędą się obrady, wynosi 140,00 zł (pokój 1-osobowy) lub 200,00 zł (pokój 2-osobowy, cena za pokój).

Wszelkie pytania prosimy kierować pod podany wyżej adres poczty elektronicznej.

Organizatorzy:
dr hab. Edyta Pałuszyńska
dr Beata Grochala
mgr Iwona Dembowska-Wosik
mgr Magdalena Wojenka-Karasek

0

ZAPROSZENIE (WERSJA DO WYDRUKU)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

0


Informujemy, że ukazał się już zbiór referatów, wygłoszonych podczas konferencji
GLOTTODYDAKTYKA - MEDIA – KOMUNIKACJA. KSZTAŁTOWANIE KOMPETENCJI KOMUNIKACYJNEJ, wydany przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

0


"GLOTTODYDAKTYKA - MEDIA – KOMUNIKACJA. KSZTAŁTOWANIE KOMPETENCJI KOMUNIKACYJNEJ" - SPIS TREŚCI

0


Uniwersytet Łódzki
Wydział Filologiczny
KATEDRA LINGWISTYKI STOSOWANEJ I KULTUROWEJ
90-514 Łódź
al. Kościuszki 65
tel. (48 42) 665 52 25, 665 52 48
e-mail: glotto@uni.lodz.pl
Łódź, 12 grudnia 2011 r.

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że Katedra Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego organizuje w dniach 27 - 29 kwietnia 2012 roku konferencję zatytułowaną:

GLOTTODYDAKTYKA - MEDIA - KOMUNIKACJA
KSZTAŁTOWANIE KOMPETENCJI KOMUNIKACYJNEJ
Proponowany temat wynika z potrzeby refleksji nad doskonaleniem kompetencji komunikacyjnej, istotnej dla funkcjonowania współczesnego człowieka w złożonym świecie wielu dyskursów i wielu kultur. Podstawowym celem konferencji jest prezentacja aktualnych zagadnień związanych z nabywaniem i doskonaleniem kompetencji komunikacyjnej przez użytkowników języka (zarówno rodzimych jak i uczących się języków obcych).
Materiałem analizy będą teksty wykorzystywane w glottodydaktyce, w tym teksty medialne. Zamierzamy również badać medialny dyskurs na temat Łodzi. Tematem referatów będą zagadnienia związane ze społeczno-historyczno-kulturowymi uwarunkowaniami różnorodnych gatunków mowy. Priorytetem będzie rozpatrywanie tekstu jako efektu zastosowania określonych konwencji gatunkowych i dyskursywnych. Uczestnicy konferencji zajmą się również przypadkami łamania norm dyskursywno-gatunkowych oraz konsekwencjami interakcyjnymi owych naruszeń.
Informujemy, że planujemy wydanie tomu pokonferencyjnego.
Wszystkich Państwa, których zainteresował temat konferencji, zapraszamy do wygłoszenia referatu bądź wzięcia udziału w dyskusji.
Prosimy o zgłoszenie uczestnictwa i przesłanie formularza do 15 lutego 2012 r. na adres:

Katedra Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej UŁ
al. Tadeusza Kościuszki 65
90-514 Łódź


lub pocztą elektroniczną:
klsik.konferencje@gmail.com


Konferencja odbędzie się w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym UŁ w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 16/18.
Wysokość opłaty konferencyjnej (pokrywającej wyżywienie, koszty manipulacyjne, materiały konferencyjne oraz druk) wynosi 350 zł i nie obejmuje noclegów.
Istnieje możliwość zarezerwowania noclegów w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym. Orientacyjny koszt noclegu wynosi: pokój 1-osobowy 140,00 zł; pokój 2-osobowy 200,00 zł za pokój (100 zł od osoby); pokój 2-osobowy dla 1 osoby 150,00 zł.
Wszelkie pytania prosimy kierować na podany wyżej adres poczty elektronicznej.

W imieniu organizatorów:

prof. dr hab.Bożena Ostromęcka-Frączak - kierownik Katedry
mgr Iwona Dembowska-Wosik - psekretarz konferencji

0

ZGŁOSZENIE NA KONFERENCJĘ (FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY)

PROGRAM KONFERENCJI (GLOTTODYDAKTYKA - MEDIA - KOMUNIKACJA 2012)

0


Informujemy, że ukazał się już zbiór referatów, wygłoszonych podczas konferencji
TEKSTY I PODTEKSTY W NAUCZANIU JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO - 3,
wydany przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

0


"TEKSTY I PODTEKSTY W NAUCZANIU JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO - 3" - SPIS TREŚCI

WSTĘP (TEKSTY I PODTEKSTY 2010)

0


Uniwersytet Łódzki
Wydział Filologiczny
KATEDRA LINGWISTYKI STOSOWANEJ I KULTUROWEJ
90-514 Łódź
al. Kościuszki 65
tel. (48 42) 665 52 25, 665 52 48
e-mail: glotto@uni.lodz.pl

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że Katedra Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego organizuje w dniach 23 - 25 kwietnia 2010 roku konferencję zatytułowaną:

TEKSTY I PODTEKSTY W NAUCZANIU JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO 3

Organizowana przez nas konferencja jest trzecią z cyklu Teksty i podteksty w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Dotychczasowe pokazały duże zapotrzebowanie środowiska glottodydaktycznego na dyskusję o roli tekstu w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Doświadczenie wcześniejszych spotkań utwierdziło nas w przekonaniu, że otwarta formuła konferencji sprawdza się bardzo dobrze, dlatego nie podajemy szczegółowych wytycznych, dotyczących problematyki prezentowanych referatów. Prosimy jedynie, aby ich tematy koncentrowały się na roli tekstu w praktyce glottodydaktycznej.
Informujemy, że planujemy wydanie tomu pokonferencyjnego.
Wszystkich Państwa, których zainteresował temat konferencji, zapraszamy do wygłoszenia referatu bądź wzięcia udziału w dyskusji.
Prosimy o zgłoszenie uczestnictwa i przesłanie formularza do 20 stycznia 2010 r. na adres:

Katedra Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej UŁ
al. Tadeusza Kościuszki 65
90-514 Łódź


lub pocztą elektroniczną:
glotto@uni.lodz.pl


Konferencja odbędzie się w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym UŁ w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 16/18.
Wysokość opłaty konferencyjnej (pokrywającej koszty wyżywienia, koszty manipulacyjne, materiały konferencyjne oraz druk) wynosi 350 zł i nie obejmuje noclegów.
Istnieje możliwość zarezerwowania noclegów w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym. Orientacyjny koszt noclegu (cena zawiera śniadanie) wynosi: pokój 1-osobowy 180,00 zł; pokój 2 osobowy 200,00 zł za pokój (100 zł od osoby); pokój 2-os. dla 1 osoby 150,00 zł.

Wszelkie pytania prosimy kierować na podany wyżej adres poczty elektronicznej.

W imieniu organizatorów:

prof. dr hab. Bożena Ostromęcka-Frączak - kierownik Katedry
dr Beata Grochala - kierownik naukowy konferencji
mgr Magdalena Wojenka - sekretarz konferencji

PROGRAM KONFERENCJI 2010

0

Informujemy, że ukazał się już zbiór referatów, wygłoszonych podczas konferencji
TEKSTY I PODTEKSTY W NAUCZANIU JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO - 2,
wydany przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

0


"TEKSTY I PODTEKSTY W NAUCZANIU JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO - 2" - SPIS TREŚCI


0


Katedra Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej (dawniej: Zakład Glottodydaktyki Polonistycznej) Uniwersytetu Łódzkiego,
Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu Łódzkiego
oraz Stowarzyszenie "Bristol"
zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej:

TEKSTY I PODTEKSTY W NAUCZANIU JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO - 2,

która odbędzie się w Łodzi w dniach 17-19 października 2008 roku.


Komitet Organizacyjny Konferencji:
prof. dr hab. Bożena Ostromęcka-Frączak
dr Bogusław Rakowski
prof. UŁ dr hab. Grażyna Zarzycka
dr Lech Kaczmarek

W pierwszym dniu konferencji odbędą się obrady plenarne, poświęcone pięćdziesiątej rocznicy utworzenia Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu Łódzkiego, jak też dziesiątej rocznicy założenia Stowarzyszenia "Bristol".
Podczas sesji jubileuszowej zostaną przedstawione dzieje SJPdC UŁ, formy kształcenia cudzoziemców, dorobek pracowników tej placówki oraz ich wkład w rozwój glottodydaktyki polonistycznej. Mamy nadzieję, że w piątkowej debacie wezmą udział również przedstawiciele innych ośrodków, przedstawiając np. referaty o charakterze porównawczym.
Zapraszamy Państwa także do przygotowania wystąpień, związanych z jubileuszem dziesięciolecia Stowarzyszania "Bristol" Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego.
W ciągu kolejnych dwóch dni konferencji pragniemy skupić się na zagadnieniach tekstologicznych i tym samym kontynuować tematykę, która została podjęta w zorganizowanej w dniach 5-7 X 2007 roku przez Zakład Glottodydaktyki Polonistycznej UŁ konferencji Teksty i podteksty w nauczaniu języka polskiego jako obcego -1.

Sugerujemy następujące kierunki rozważań / dyskusji:
- typy (gatunki) tekstów stosowanych w glottodydaktyce polonistycznej
- tekstologiczne analizy zawartości podręczników do nauczania jpjo
- tekstologiczne analizy zadań certyfikatowych z jpjo
- rola tekstów w rozwoju poszczególnych sprawności językowych.

18 października (w sobotę wieczorem) odbędzie się Walne Zgromadzenie Stowarzy-szenia "Bristol".

Wszystkich Państwa, których zainteresował temat konferencji, zapraszamy do wygłoszenia referatu (maksymalna objętość 8 stron; długość prezentacji: 20 min. w sesji plenarnej i 15 min. podczas obrad w sekcjach), bądź wzięcia udziału w dyskusji. Zasady edycji tekstu zostaną przysłane w terminie późniejszym.

Prosimy o zgłoszenie uczestnictwa i przesłanie tematu wraz z krótkim (2-3-zdaniowym) streszczeniem oraz karty zgłoszenia do dnia 1 czerwca 2008 r. na adres:

Katedra Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej UŁ
al. Tadeusza Kościuszki 65
90 - 514 Łódź
(z dopiskiem: Teksty i podteksty w nauczaniu jpjo-2)


lub pocztą elektroniczną:
grazyna.zarzycka@wp.pl
lub g.zarzycka@neostrada.pl
tel. kontaktowy: 0-42-213-06-79


Konferencja odbędzie się w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym UŁ w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 16/18.
Wysokość opłaty konferencyjnej (pokrywającej koszty manipulacyjne, materiały konferencyjne oraz druk tomu pokonferencyjnego) wynosi 200 zł.
Istnieje możliwość zarezerwowania noclegów oraz posiłków w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym. Orientacyjny koszt noclegu (razem ze śniadaniem) wynosi: pokój 1-osobowy 120 -140 zł; pokój 2-osobowy 180 - 210 zł; pokój 2-osobowy dla 1 osoby 140-155 zł. Przybliżony koszt obiadu to 30 zł, a kolacji 23 zł.
Z wszelkimi pytaniami proszę zwracać się do kierownika naukowego konferencji na podany wyżej adres poczty elektronicznej.

W imieniu organizatorów:

Kierownictwo naukowe konferencji

prof. dr hab. Bożena Ostromęcka-Frączak
prof. UŁ dr hab. Grażyna Zarzycka
dr Grzegorz Rudziński - Sekretarz konferencji

"TEKSTY I PODTEKSTY W NAUCZANIU JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO - 2" - PROGRAM KONFERENCJI


0


Informujemy, że ukazał się już zbiór referatów, wygłoszonych podczas konferencji
TEKSTY I PODTEKSTY W NAUCZANIU JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO ,
wydany przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

0


"TEKSTY I PODTEKSTY W NAUCZANIU JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO" - SPIS TREŚCI


0


ZAKŁAD GLOTTODYDAKTYKI POLONISTYCZNEJ UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO
uprzejmie informuje, że organizuje w dniach 5 - 7 października 2007 roku konferencję zatytułowaną:


TEKSTY I PODTEKSTY W NAUCZANIU JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO

Podstawowym celem planowanej konferencji jest prezentacja aktualnych zagadnień związanych z rolą tekstu w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Chcielibyśmy przyjrzeć się zarówno tekstom tworzonym w celach glottodydaktycznych, jak i tekstom oryginalnym obecnym w glottodydaktyce polonistycznej.
Proponujemy następujące kierunki rozważań / dyskusji:
- typy (gatunki) tekstów stosowanych w glottodydaktyce polonistycznej;
- tekstologiczne analizy zawartości podręczników do nauczania jpjo;
- tekstologiczne analizy zadań certyfikatowych z jpjo;
- rola tekstów w rozwoju poszczególnych sprawności językowych.

Wszystkich Państwa, których zainteresował temat konferencji, zapraszamy do wygłoszenia referatu bądź wzięcia udziału w dyskusji. Prosimy o zgłoszenie uczestnictwa i przesłanie tematu wraz z krótkim streszczeniem oraz karty zgłoszenia do dnia 31 marca 2007 r. pod adresem:

ZAKŁAD GLOTTODYDAKTYKI POLONISTYCZNEJ UŁ
al. Tadeusza Kościuszki 65
90 - 514 Łódź


lub pocztą elektroniczną:
glotto@uni.lodz.pl


Konferencja odbędzie się w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym UŁ w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 16/18.
Wysokość opłaty konferencyjnej (pokrywającej koszty manipulacyjne, materiały konferencyjne oraz druk) wynosi 200 zł.
Istnieje możliwość zarezerwowania noclegów oraz posiłków w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym. Orientacyjny koszt noclegu (cena zawiera śniadanie) wynosi: pokój 1-osobowy 120,00 zł; pokój 2 osobowy 180,00 zł; pokój 2-os. dla 1 osoby 140,00 zł. Przybliżony koszt obiadu to 20 zł, a kolacji 15 zł.
Wszelkie pytania prosimy kierować do sekretarza konferencji pod podany wyżej adres poczty elektronicznej.

W imieniu organizatorów:

Kierownik naukowy konferencji
prof. dr hab. Maria Witkowska-Gutkowska

Sekretarz konferencji
dr Beata Grochala

"TEKSTY I PODTEKSTY W NAUCZANIU JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO - 2" - PROGRAM KONFERENCJI


0